Material Föreläsningar (FÖ) och Seminarier (SEM) av Björn Forssén vid Södertörns högskola (Sh), Institutionen för samhällsvetenskaper (offentlig rätt) från och med 2015

 

Föreläsning den 3 mars 2015, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, lektorn, jur. dr Patricia Jonason.

Skattetillägg och Europakonventionen och EU-rätten – behov av mer djupgående analyser av ne bis in idem-frågan angående skattetillägg och skattebrott (i samband med oriktiga uppgifter om mervärdesskatt och inkomstskatt)? 2 timmar.

Se: 150303FÖSh

Promemorian åtföljs av 8 särskilda filer med följande innehåll:

· Bil. 1: protokollet i NJA 2013 s. 502 (mål nr B 4946-12), 150303Bil1; Bil. 2: Riksåklagarens PM 2013-06-14, 150303Bil2; Bil. 3: SOU 2013:62 (Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet), 150303Bil3; Bil. 4: Svea HovR B 200-13, 150303Bil4; Bil. 5: EUD C-617/10 Åkerberg Fransson, 150303Bil5; Bil. 6: Haparanda TR (mål nr B 550-09), begäran om förhandsavgörande hos EUD i Åkerberg Fransson, 150303Bil6; Bil. 7: Varbergs TR (slutligt beslut i mål nr B 2501-09), 150303Bil7; och Bil. 8: SOU 2014:76 (Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål), 150303Bil8. [Se även nedan ang. Föreläsning den 15 mars 2016, vid Södertörns högskola.]

 

Föreläsning den 26 november 2015, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén. Skatterätt, grundläggande nivå: Skattesystemet, utgångspunkter och förfarande, 2 timmar. Kontakt vid Sh, lektor Maya Seltén.

Föreläsning den 3 december 2015, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén. Skatterätt, grundläggande nivå: Inkomstskatt, 2 timmar. Kontakt vid Sh, lektor Maya Seltén.

Föreläsning den 4 december 2015, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén. Skatterätt, grundläggande nivå: Tull, 2 timmar. Kontakt vid Sh, lektor Maya Seltén.

 

Seminarium den 1 december 2015, vid Södertörns högskola, seminarieledare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, lektorn, jur. dr Patricia Jonason och lektorn, docent Bo H. Lindberg. 2 timmar.

Seminarium om EU-rätt och mervärdesskatt – framför allt i ett forskarperspektiv

Se (material som delades ut inför seminariet via kurswebben hos Sh): Björn Forsséns Paper on The Making of Tax Laws, Paper on The Making of Tax Laws, samt utdrag (avsnitt 10.4) ur Skatteförfarandepraktikan - med straff- och europarättsliga aspekter (av Björn Forssén), 151201SEMSh

[Paper on The Making of Tax Laws distribuerades även via professor Laura Ervo, Örebro universitet (Institutionen för Juridik, Psykologi och Socialt arbete), inför ett s.k. pedaseminarium som hölls där den 10 mars 2016, med Björn Forssén som seminarieledare (seminarietitel: Pedagogisk plattform för skattestudier).]

Rättsfallsseminarium den 11 december 2015, vid Södertörns högskola, seminarieledare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, lektorn, jur. dr Patricia Jonason och lektorn, docent Bo H. Lindberg. 3 timmar.

Rättsfallsseminarium med domar från EU-domstolen relaterade till skatterätten. Södertörns högskola, ht 2015.

Se: 151211SEMSh

Promemorian åtföljs av 7 pdf-filer med följande innehåll:

· EU-målet 268/83 (Rompelman), EUDRompelman; EU-målet C-97/90 (Lennartz), EUDLennartz; EU-målet C-110/94 (INZO), EUDInzo; EU-målet C-400/98 (Breitsohl), EUDBreitsohl; s. 78-87 i SOU 2002:74 Del 1 (Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv), SOU 2002 74s78ff; EU-kommissionens formella underrättelse den 26 juni 2008 om definitionen av ekonomisk verksamhet i ML [2008/2002 K(2008) 2794], EUkom080626; och Regeringens (finansdepartementets) svar den 9 oktober 2008 till EU-kommissionen  (Fi2008/4218), RegSV081009.

 

Föreläsning den 15 mars 2016, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, lektorn, jur. dr Patricia Jonason. 2 timmar. Samma föreläsning som den 3 mars 2015, med uppföljning av lagstiftning, som trädde i kraft den 1 januari 2016, om principen ne bis in dem (’inte två gånger om samma sak’) med avseende på skattetillägg och skattebrott enligt SFS 2015:633 [lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)] och SFS 2015:634 [lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69), t.ex. infört 13 b §] samt lag (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall. Jfr prop. 2014/15:131; SOU 2013:62; NJA 2013 s. 502 (mål B 4946-12).

· prop. 2014/15:131, prop 2014 15 131; SOU 2013:62 (Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet), 150303Bil3; protokollet i NJA 2013 s. 502 (mål nr B 4946-12), 150303Bil1; SFS 2015:632, SFS 2015:633 och SFS 2015:634 finner Du på Riksdagens hemsida (under Dokument-Lagar), Riksdagen.

 

Föreläsningar, 2 st, den 26 april 2016 med åtföljande seminarium den 28 april 2016, vid Södertörns högskola, Rättsstat och offentlig rätt (ROR), föreläsningarna 7 & 8, Omprövning och överklagande av förvaltningsbeslut. Översiktligt: förhållandet mellan nationella regler och europarätt och skatteförfarandet. Föreläsare Björn Forssén. Seminarium med två grupper den 28 april 2016: seminarieledare Björn Forssén. Kontakter vid Sh, lektorn, jur. dr Maya Seltén och lektorn, docent Bo H. Lindberg.

Se två PM som delades ut inför föreläsningarna och vilka även fungerade som inspiration, idédokument inför seminariet:

160426FÖSh1 och 160426FÖSh2 4 + 4 timmar (FÖ7, 2 tim och FÖ8, 2 tim samt SEM 2 + 2 tim (grupperna 2 och 1, 2 tim vardera).

 

Seminarium den 13 oktober 2016, vid Södertörns högskola, seminarieledare: jur. dr Björn Forssén och Åsa Lindeberg, lärare med åklagarkompetens Polisutbildningen; kontakt vid Sh, lektorn, jur. dr Patricia Jonason och lektorn, docent Bo H. Lindberg.

Seminarium 2 på kursen Grunder för polisiärt arbete Juridikens grunder: Södertörns högskola Polisprogrammet.

Till kursen delades ut ett författningskompendium med förvaltningslagen (1986:223) och vapenlagen (1996:67). För det sammanhanget lades inför seminariet ut på kurswebben en Enkel översikt ang. författningar av Björn Forssén: 161013SEMSh OBS! förvaltningslagen (1986:223) ersätts den 1 juli 2018 av förvaltningslagen (2017:900). 6 timmar (grupperna 1-3, 2 timmar vardera).

 

Föreläsning den 20 december 2016 och rättsfallsseminarium den 21 december 2016, vid Södertörns högskola, föreläsare och seminarieledare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, lektorn, jur. dr Patricia Jonason och lektorn, docent Bo H. Lindberg.

Föreläsning om EU-rätt och mervärdesskatt – framför allt i ett forskarperspektiv. Rättsfallsseminarium med domar från EU-domstolen relaterade till skatterätten. Föreläsningen resp. seminariet motsvarar de båda seminarierna vid Sh den 1 december 2015 och den 11 december 2015. I huvudsak samma material lades ut i förväg på kurswebben denna gång som vid tillfällena 2015, nämligen utdraget (avsnitt 10.4) ur Skatteförfarandepraktikan resp. Promemorian om rättsfallsseminariet och de därtill hörande 7 pdf-filerna med bl.a. rättsfall. 2 + 3 timmar.

Föreläsning den 14 november 2017 och rättsfallsseminarium den 21 november 2017, vid Södertörns högskola, föreläsare och seminarieledare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, lektorn, jur. dr Patricia Jonason och lektorn, docent Bo H. Lindberg.

Föreläsning om EU-rätt och mervärdesskatt – framför allt i ett forskarperspektiv. Rättsfallsseminarium med domar från EU-domstolen relaterade till skatterätten. Föreläsningen resp. seminariet motsvarar föreläsningen och seminariet den 20 december 2016 och den 21 december 2016. I huvudsak samma material lades ut i förväg på kurswebben som vid tillfällena 2016, med tillägg av artikeln Europatrappan – en normhierarkisk bild vid regelkonkurrens mellan svenska nationella och europarättsliga regler med skatterättsexempel, av Björn Forssén, publicerad i tidningen Balans Fördjupningsbilaga nr 4 2017 (se även denna hemsida under Artiklar open access). 2 + 3 timmar.

 

Föreläsning den 4 december 2017, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén. Skatterätt, grundläggande nivå: Skattesystemet, utgångspunkter och förfarande, 2 timmar. Kontakt vid Sh, lektor Maya Seltén.

Föreläsning den 5 december 2017, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén. Skatterätt, grundläggande nivå: Inkomstskatt, 2 timmar. Kontakt vid Sh, lektor Maya Seltén.

Föreläsning den 6 december 2017, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén. Skatterätt, grundläggande nivå: Mervärdesskatt, 2 timmar. Kontakt vid Sh, lektor Maya Seltén.

Föreläsning den 7 december 2017, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén. Skatterätt, grundläggande nivå: Tull, 2 timmar. Kontakt vid Sh, lektor Maya Seltén.

 

Föreläsning den 13 februari 2018, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, lektorn, jur. dr Patricia Jonason. MR. Skattetillägg. 2 timmar. Jfr föreläsningarna den 3 mars 2015 och den 15 mars 2016 om principen ne bis in dem (’inte två gånger om samma sak’) med avseende på skattetillägg och skattebrott. Inför föreläsningen lades ut på kurswebben dels utdrag ur Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter (10 kap.) - se 002Grön under PFS Eböcker -  dels artikeln Europatrappan – en normhierarkisk bild vid regelkonkurrens mellan svenska nationella och europarättsliga regler med skatterättsexempel  - se under Artiklar, Bal 2017 Fördjupbil4 eller www.tidningenbalans.se.

 

Föreläsningar den 23 och 24 april 2018, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, lektor Maya Seltén. Rättsstat och offentlig rätt (ROR). Föreläsningarna 8 och 9, Rättsmedel mot felaktiga förvaltningsbeslut. 2 + 2 timmar.

Inför föreläsningarna lades bl.a. ett PM på 25 sidor ut på kurswebben, där bl.a. den nya förvaltningslagen (2017:900), som träder i kraft den 1 juli 2018, och förvaltningsprocesslagen (1971:291) behandlas utifrån ett tänkt praktikfall på mervärdesskatteområdet.

 

Föreläsningar den 11 december 2018 och rättsfallsseminarier den 13 december 2018, vid Södertörns högskola, föreläsare och seminarieledare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, lektorn, jur. dr Patricia Jonason och lektorn, docent Bo H. Lindberg.

Föreläsning om EU-rätt och mervärdesskatt – med ett forskarperspektiv. Rättsfallsseminarium med domar från EU-domstolen relaterade till skatterätten. Jämför material från 2015, 2016 och 2017, vilket har uppdaterats i år (2018) och lagts ut på studiewebben hos Sh. I år har materialet skrivits på svenska resp. på engelska, då föreläsningarna och seminarierna har hållits för en grupp på svenska och för en grupp på engelska (EU-magister skatterätt/EU Master tax law). Svenskspråkig resp. engelskspråkig grupp, 2 + 2 timmar resp. 2 + 2 timmar).

Materialet i år: se SEM 2015-12-11, samma 7 pdf-filer med bilagor till SEM-PM:et användes denna gång till både sv och eng SEM-PM:en.

FÖ/SEM sv 2018-12-11/13, 181211FÖSh och 181213SEMSh; FÖ/SEM eng 2018-12-11/13, 181211FÖSheng och 181213SEMSheng.

PM kompetensfr. Sv Riksdag kontra EU, 181211FÖShKompComp; Vanl. förkortn. i sv skattelagstiftn. (sv/eng), 181211FÖShFörkAbbrev.

 

Visst material av Björn Forssén från uppdrag hos Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) samt ekonomiprogrammet 2012-2017

 

Juristlinjen vid Örebro universitet (JPS), kursen Ansvar, obestånd och skatter, avancerad nivå 15 hp, 4 timmar den 2 maj 2012. Kursansvarig Eleonor Kristoffersson.

Juristlinjen vid Örebro universitet (JPS), kursen Företagsbeskattning, avancerad nivå 15 hp, 4 timmar den 19 december 2012. Kursansvarig Eleonor Kristoffersson.

Ekonomiprogrammet vid Örebro universitet, kursen Beskattningsrätt I, grundnivå 15 hp, Näringsverksamhet, 6 timmar x 4 tillfällen: den 7 februari, 13 februari, 20 februari och 25 februari 2013. Kursansvarig Eleonor Kristoffersson.

Juristlinjen vid Örebro universitet (JPS), kursen Ansvar, obestånd och skatter, avancerad nivå 15 hp, 4 timmar föreläsning den 17 maj och 7,5 timmar rättegångsspel den 28 maj 2013 (indelat i olika grupper fm resp. em). Kursansvarig Eleonor Kristoffersson.

Juristlinjen vid Örebro universitet (JPS), kursen Företagsbeskattning, avancerad nivå 15 hp, undervisning 3 tim den 14 november, 3 tim den 15 november, 3 tim den 19 november, 3 tim den 20 november, 3 tim den 25 november, 3 tim den 26 november, 5 tim den 29 november och 4 tim den 4 december 2013. Kursansvarig Eleonor Kristoffersson.

Juristlinjen vid Örebro universitet (JPS), kursen Ekonomisk rätt, grundnivå, delkurs 3 (T3), kapitalbeskattning, föreläsning 4 timmar den 20 oktober 2014, och gruppföreläsningar 3 x 2 timmar den 21 oktober 2014. Kursansvarig Eleonor Kristoffersson.

 

Lunchseminarium om Pedagogiskt Forum Skatt (PFS), måndagen den 19 oktober 2015. 0,5 tim (12:30-13:00, SEM föregicks av deltagarnas lunch 12:00-12:30). Entréhuset Örebro universitet, sammanträdesrum i restaurangen Entréhuset. Björn Forssén presenterade sin plattform PFS, dvs. förevarande plattform på www.forssen.com. Kontakt JPS, professor Eleonor Kristoffersson.

 

Pedaseminarium den 10 mars 2016, vid Örebro universitet (JPS), seminarieledare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid JPS, professor Laura Ervo. 2 timmar

Pedagogisk plattform för skattestudier

I samband med seminariet distribuerades via JPS, bl.a. Paper on The Making of Tax Laws och PM A IMPAKTintro.

 

Föreläsning den 8 november 2016, vid Örebro universitet (JPS), föreläsare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid JPS, professor Eleonor Kristoffersson. 6 timmar.

Skattesystemets grunder med IMPAKT

Inför föreläsningen distribuerades via JPS följande material (PM):

A IMPAKTintro B IMPAKTInksk C IMPAKTMoms F IMPAKTFöretagsbesk.

 

Föreläsning den 1 december 2016, vid Örebro universitet (JPS), föreläsare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid JPS, professor Eleonor Kristoffersson. 4 timmar.

Förhållandet mellan bestämningen av skattesubjektet och av skatteobjektet (mervärdesskatt)

Inför föreläsningen distribuerades följande PM, A, B och C, inklusive material till A och C:

A, avsnitten 3.4-3.4.4 i Ord och kontext i EU-skatterätten (av Björn Forssén - se 011Blå under PFS Eböcker), inklusive Skatteverkets ställningstagande 2016-03-31 (dnr 131 156230-16/111) och domen i EU-mål C– 594/13 (”go fair” Zeitarbeit);

B, avsnitten 3.3-3.3.4 i Ord och kontext i EU-skatterätten;

C, avsnitten 3.5-3.5.4 i Ord och kontext i EU-skatterätten, inklusive HFD 2016 ref. 6 och dom i EU-mål C-264/14 (Hedqvist).

 

C-uppsatsskrivning i skatterätt Vt 2017, vid Örebro universitet (JPS), jag deltog vid rättningen av 4 uppsatser [2 uppsatser på Rättsvetenskaplig kandidatkurs (RV) och 2 uppsatser på Juristprogrammet (JU)], motsvarar 20 timmar (5 tim per uppsats); kontakt vid JPS, professor Eleonor Kristoffersson. Här återfinns förslag till ämnen för C-uppsatser som jag inlämnade till JPS inför Vt 2016 och Vt 2017: 151202 Exempel på uppsatsämnen. Uppdaterad 2017-02-02.

 

FÖ av Björn Forssén vid Linköpings universitet, Avd för Rätt och rättsfilosofi, och Uppsala universitet, juridiska institutionen

 

Linköpings universitet: 25 och 27 okt 2010; kontakt vid Avd, Maria Boyce. 3 + 3 timmar.

- Grunderna för mervärdesskattesystemet och metodologiska frågor för utredning av momsproblem. Skisser vid FÖ: Skiss 1 och Skiss 2.

Linköpings universitet: 13 jan 2011; kontakt vid Avd, Maria Boyce. 5 timmar.

- Momsdagen: Momsens grunder inklusive gemenskapsinterna förvärv och frivillig skattskyldighet.

Uppsala universitet: 17 maj 2004; kontakt vid institutionen, Eleonor Alhager (numera Kristoffersson). 2 timmar.

- Mervärdesskatterätt: Materiella och formella momsregler. Inför FÖ distribuerades: Utdrag Momsbok 2003.