VAT-Audit med LVT-flödesanalys

© Björn Forssén och Advokatfirman Forssén AB [Kontakta mig, om Du är intresserad av det fullständiga programmet. Det Du finner nedan är enbart en presentation, som saknar länkar för att gå vidare från frågorna till svaren.]

 

 

Målet är att genomföra en analys av företagets/organisationens situation beträffande mervärdesskatt (moms), genom att göra en LVT-flödesanalys, där L, V och T står för flöden i företaget av:

 

- Likvider

- Varor

- Tjänster

 

Med genomgången av A. Meny LVT-flödesanalys och B. LVT-flödesanalysen enligt nedan ska Du ha gjort ett PM med en förstudie av företagets momssituation avseende dess grundläggande rutiner.

 

Vad som kan utgöra problem momsmässigt kan därmed struktureras beträffande:

 

- dåtid, nutid och framtid.

 

Företaget kan med stöd av förstudien bedöma om det bör gå vidare med en mera detaljerad analys av behov av åtgärder beträffande exempelvis:

 

- momsregistrering eller justering av verksamhetsbeskrivning hos Skatteverket (SKV) och Bolagsverket;

- begäran om omprövning av redovisning eller överklagande av ett beslut från SKV;

- ansökan om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden;

- bevakning av rättsutvecklingen och myndigheters m.fl., framför allt SKV:s, allmänna råd;

- lobbying, t.ex. i samverkan eller samråd med företagets branschorganisation;

- eventuellt lösa problem genom den informella besöksformen, där en dialog inleds med SKV och som avslutas med SKV:s tjänsteanteckningar till företagets arkiv;

- omförhandla och/eller införa momsklausul i kontrakt, förhandla om efterfakturering av moms;

- ändra fakturahanteringsrutiner; och

- mycket annat angående moms.

 

PM:et med förstudien bildar sålunda ett underlag för att Du ska kunna gå igenom med Din konsult i skattefrågor om det finns momsproblem i Ditt företag/organisation.

 

Vissa förkortningar

 

EG, Europeiska gemenskaperna (numera enbart EU)

EU, Europeiska unionen (eng., European Union) eller unionen

ML, mervärdesskattelagen (1994:200)

Moms, mervärdesskatt

SFL, skatteförfarandelagen (2011:1244)

VAT, value added tax (mervärdesskatt på eng.)


A. Meny LVT-flödesanalys

 

Skriv ut sidorna här under A., dvs. menyn för LVT-flödesanalysen.

[Utskriften blir lämplig som översikt vid genomgången under B., och bildar inledningen i Ditt PM med en förstudie av företagets momssituation avseende dess grundläggande rutiner.]

 

2000LVT ÖVERSIKTLIGT OM SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER I ML

 

2100LVT Schematisk översikt av skyldigheter och rättigheter i ML

[Översikten visar huvuddragen av hur skyldigheter och rättigheter i ML hänger ihop. Den utgör ett stöd att återknyta till vid genomgången av frågorna under 2200LVT-8100LVT.]

 

VAROR

 

2200LVT Företagets produkt är en vara, problem med blandad verksamhet och momssatser

2201LVT Blandad verksamhet, leverans av varor och enbart generella momssatsen (25 %) - vad gäller?

2210LVT Blandad verksamhet, leverans av varor och olika momssatser (0, 6, 12 eller 25 %) - vad gäller?

2220LVT Oklart om blandad verksamhet resp. varor med olika momssatser (0, 6, 12 eller 25 %) - vad gäller?

 

TJÄNSTER

 

2300LVT Företagets produkt är en tjänst, problem med blandad verksamhet och momssatser

2301LVT Blandad verksamhet, tillhandahållande av tjänster och enbart generella momssatsen (25 %) - vad gäller?

2310LVT Blandad verksamhet, tillhandahållande av tjänster och olika momssatser (0, 6, 12 eller 25 %) - vad gäller?

2320LVT Oklart om blandad verksamhet resp. tjänster med olika momssatser (0, 6, 12 eller 25 %) - vad gäller?

2400LVT Företaget äger eller hyr verksamhetslokaler – vad gäller? Problem med blandad verksamhet

 

VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

 

2500LVT Företaget och kunden eller företaget som kund

2510LVT Blandad verksamhet resp. omsättningar som omfattas av olika momssatser – vilka problem uppkommer i den egna verksamheten

resp. hos kunden?

2520LVT Sammansatta transaktioner/blandad verksamhet – hur kan problem undvikas eller minskas?

2600LVT Inköp eller hyra av varor eller tjänster

2610LVT Företaget förvärvar varor eller tjänster – vad gäller?

2620LVT Särskilt om förvärv som innebär att ett materiellt ting mottas: har det enbart funktionen som bärare av en rättighet (tjänst) eller

utgör det en vara?

 

L – Likvider

 

3000LVT Likvider

 

3100LVT Från vem/vilka uppbär företaget ersättningar? Problem om oklart

3101LVT Vad gäller om företaget är avtalspart med den från vilken betalning erhålls (kundförhållande) eller mellanmanssituationer eller

utlägg förekommer?

3200LVT Till vem/vilka betalar företaget ersättningar? Problem om oklart

3201LVT Vad gäller om företaget är avtalspart med den till vilken betalning sker (kundförhållande) eller mellanmanssituationer eller utlägg

förekommer?

3300LVT Frågor om uppburen likvid för beställd prestation

3301LVT Vad gäller om uppburen likvid motsvarar eller inte motsvarar priset för beställd prestation?

3400LVT Frågor om förskott

3410LVT Vad gäller om ersättning mottas av företaget innan det utför sin prestation (förskott)?

3420LVT Vad gäller om ersättningar utbetalas av företaget före mottagande av vara eller tjänst (förskott)?

3500LVT Frågor om redovisningsperiod, låg omsättning och vilande verksamhet

3501LVT Välj redovisningsperiod med hänsyn till beskattningsunderlag per beskattningsår

3502LVT Särskilt angående verksamhet med årsomsättning om högst 30 000 kr respektive vilande verksamhet

3502LVT Verksamheten är inte vilande, men beskattningsunderlaget är högst 30 000 kr per beskattningssår

3502LVT Verksamheten är vilande

 

V – Varor

 

4000LVT Varor

 

4100LVT Till vem/vilka levereras varor? Problem om oklart

4101LVT Uttag av varor – vad gäller?

4110LVT Leverans av varor till utlandet

4111LVT Vad gäller om levereras av varor sker till annat EU-land än Sverige?

4112LVT Vad gäller om levereras av varor sker till plats utanför EU, tredje land (export)?

4113LVT Vissa saker att tänka på om företaget redovisar omsättning till utlandet

4200LVT Från vem/vilka förvärvas varor?

4210LVT Vad gäller i huvudsak vid införsel av varor från utlandet?

4220LVT Vad bör göras om okänt från vem/vilka varor förvärvas?

4300LVT Kvittas varor mot andra prestationer? Vad gäller?

 

- DOKUMENT

 

4400LVT Dokumentation, fakturor m.m.

4410LVT Fakturor

4411LVT Föreligger avtal om försäljning till utlandet (och inte bara inom landet)?

4420LVT Aktualiseras den särskilda momsmässiga kommissionärsregeln i 6 kap. 7 § ML för betalningar till respektive från företaget?

 

4500LVT Uppfyller företagets utfakturering eller mottagna fakturor formaliakraven i 11 kap. mervärdesskattelagen (1994:200)?

 

T – Tjänster

 

5000LVT Tjänster

 

5100LVT Till vem/vilka tillhandahålls tjänster? Problem om oklart

5101LVT Uttag av tjänster, allmänt och på fastighetsområdet – vad gäller?

5110LVT Tillhandahållande av tjänster till eller förvärv av tjänster från utlandet

5111LVT Vad gäller om tjänst tillhandahålls till eller från annat EU-land eller tredje land?

(5112LVT=)4113LVT Vissa saker att tänka på om företaget redovisar omsättning till utlandet

5200LVT Vad bör göras om okänt från vem/vilka tjänster förvärvas?

5300LVT Tjänster kvittas mot andra prestationer – vad gäller?

 

- DOKUMENT

 

5400LVT Dokumentation, fakturor m.m.

5410LVT Fakturor

5411LVT Föreligger avtal om försäljning till utlandet (och inte bara inom landet)?

5420LVT Aktualiseras den särskilda momsmässiga kommissionärsregeln i 6 kap. 7 § ML för betalningar till respektive från företaget?

 

(5500LVT=)4500LVT Uppfyller företagets utfakturering eller mottagna fakturor formaliakraven i 11 kap. mervärdesskattelagen (1994:200)?

 

- Särskilda frågor

 

6000LVT Lokaler

 

6100LVT Verksamheten bedrivs i egen fastighet eller hyrda lokaler, vad gäller avdragsmässigt?

 

7000LVT Bilar

 

7100LVT Vad gäller för personbilar (och motorcyklar) i verksamheten? Översiktlig beskrivning

 

8000LVT Representation

 

8100LVT Vad gäller om avdrag för representation?


B. LVT-flödesanalysen

 

Gå vidare via länkarna nedan vid 2000LVT, 3000LVT, 4000LVT, 5000LVT och 6000LVT, och klicka på svaren för respektive fråga där. Fundera på svaren och skriv ut dem:

 

2000LVT: 2100LVT-2620LVT (länkarna finns i det fullständiga programmet)

 

3000LVT: 3100LVT-3502LVT (länkarna finns i det fullständiga programmet)

 

4000LVT: 4100LVT-4500LVT (länkarna finns i det fullständiga programmet)

 

5000LVT: 5100LVT-5500LVT (länkarna finns i det fullständiga programmet)

 

6000LVT: 6100LVT-8100LVT (länkarna finns i det fullständiga programmet)

 

Sätt sedan utskrivna svarsalternativ i LVT-nr-ordning bakom utskriften av menyn (A.).

 

Utskrifterna av menyn (A.) och av svarsalternativen (B.) bildar ett PM som dokumenterar den förstudie som Du har gjort av företagets momssituation avseende dess grundläggande rutiner.

[Om Du använder en mapp med flikar, kan Du märka flikarna 2000LVT, 3000LVT osv., så att respektive kategori av frågor utgör ett kapitel i mappen/PM:et.]