Diverse länkar

 

Sveriges Riksdag och Regeringen etc. samt Sveriges advokatsamfund

Sveriges Riksdag Riksdagen; Svensk författningssamling (SFS), m.m. finner Du i Lagrummet. [SOU finner Du även via dessa båda länkar: Digitaliserade SOU 1922-1999 Regina (KB) samt SOU efter 1999.]

Regeringen Regeringen; Sveriges Kungahus SK (Konungen statschef; Regeringen tecknar Sveriges firma.)

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (Regeringskansliet - finansdepartementet) ESO

Skatterättsnämnden SRN [OBS! För förhandsbesked från tiden före 2007 hänvisar SRN på sin hemsida till SKV:s rättsfallsprotokoll, dvs. till Rikskatteverkets rättsfallsprotokoll och SKV:s rättsfallssamling (länk till SKV nedan).]

Justitieombudsmannen JO; Justitiekanslern JK; Riksrevisionen RiR [Myndighet under Riksdagen. Före 1 juli 2003 Riksrevisionsverket (under Regeringen) och Riksdagens revisorer (under Riksdagen).]; Finanspolitiska rådet FR (Myndighet som granskar Regeringens finanspolitik); Statens ansvarsnämnd SAN; Kammarkollegiet KamK; Universitetskanslersämbetet UKÄ; Riksbanken RB (Sveriges centralbank); Riksgälden (Riksgäldskontoret) RG (RG hanterar statsskulden.)

Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundet

 

Vissa svenska myndigheter och branschorganisationer/fackföreningar, etc.

Allmänna reklamationsnämnden ARN; ALMI; Arbetsförmedlingen AF; Arbetsmiljöverket AV (före 2001 Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen)

Bokföringsnämnden BFN; International Accounting Standards Board IASB; Bolagsverket BV; Patent– och registreringsverket PRV

Centrala studiestödsnämnden CSN; Datainspektionen DI; Domstolsverket DV

Ekobrottsmyndigheten EBM; Brottsförebyggande rådet BRÅ; Energimyndigheten EM (Förvaltningsmyndighet, uppdrag av Regeringen.)

Finansinspektionen FI; Företagarna FT; Försvarets materielverk FMV; Försvarets radioanstalt FRA (Civil myndighet, uppdrag av Regeringen.); Inspektionen för strategiska produkter ISP (bildad 1 feb. -96, tid. KMI och Regeringskansliet)

Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR:Utgivare av Tidningenbalans

 Institutet för Framtidsstudier IF; IVA - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA; IVL Svenska Miljöinstitutet IVL; Totalförsvarets forskningsinstitut FOI; Vetenskapsrådet VR

Kommerskollegium KomK; Konjunkturinstitutet KI; Konkurrensverket KKV

Kemikalieinspektionen KEMI; Konsumentverket KO; Livsmedelsverket LV

Kungliga biblioteket KB (KB är bibliotek och även bl.a. tilldelare i Sverige av nummer i serierna ISBN och ISSN.)

Landsorganisationen LO; Jusek; Unionen; Vision (före 2011 SKTF); Sveriges Läromedelsförfattares Förbund SLFF

Lantmäteriet LM; Fastighetsägarna ; Sveriges Byggindustrier (f.d. Byggentreprenörerna) SB; Länsstyrelserna LSt

Migrationsverket MIG; Momsinstitutet MI (MI är en förening: ”Det bildades 2002 och tillhörde till en början formellt Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.”); Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB

Polisen Polisen; Säkerhetspolisen SÄPO; Nationellt forensiskt centrum NFC; Rättsmedicinalverket RMV

Revisorsinspektionen (tidigare Revisorsnämnden) RI; Riksantikvarieämbetet

Skatteverket SKV; Statistiska centralbyrån SCB; Tullverket Tull; Kronofogden (tidigare Kronofogdemyndigheten) KFM

Socialstyrelsen SocSt; Inspektionen för vård och omsorg IVO (före 1 juni 2013 bedrev Socialstyrelsen tillsynen över hälso- och sjukvården och socialtjänsten.); Folkhälsomyndigheten FM; Försäkringskassan (sedan 2005 ingår Riksförsäkringsverket) FK; Inspektionen för socialförsäkringen ISF; Läkemedelsverket LV; Tandvårds– och läkemedelsförmånsverket TLV

Srf konsulterna srfkonsult (tidigare SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund)

Stockholm International Peace Research Institute SIPRI; Raoul Wallenberg-Institutet RWI; Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Sida; Svenska Institutet SI; Svenska kyrkan SvKy; Myndigheten för stöd till trossamfund msst; Svenskt Näringsliv SN (före 2001 SAF och Sveriges Industriförbund.); Sveriges Kommuner och Landsting SKL (tidigare Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet.)

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM (före 1 juli 2008 SKI och SSI); Sveriges geologiska undersökning SGU

Tillväxtverket TiV; Regelrådet (beslutsorgan inom TiV) RegelR; Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Tillväxtanalys; Sweden’s Development Finance Institution Swedfund

Trafikverket TV; Transportstyrelsen TT

 

Vissa domstolar etc. inom och utom Sverige

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och Högsta domstolen (HD)

HFD [För domar och beslut, m.m.: klicka vidare på Avgöranden (HFD benämndes Regeringsrätten före 2011).]

HD [För vägledande domar och beslut (prejudikat), m.m.: klicka vidare på Avgöranden.]

AD Arbetsdomstolen

Patent– och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt / Patent– och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt

Hälso– och sjukvårdens ansvarsnämnd HSAN

Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut SCCinstute

Permanenta skiljedomstolen (Haagtribunalen) PCA (Sverige deltar sedan etableringen 1902)

Europadomstolen ECHR; EU-domstolen EUD; EFTA-domstolen eftacourt

(Europadomstolen har sitt säte i Strasbourg. EU-domstolen respektive EFTA-domstolen har sina säten i Luxemburg.)

WTO-domstolen WTO (Klicka vidare på Trade Topics och på Dispute Settlement.)

 

Europarättsliga organisationer m.m.

EU Europeiska unionen (Urspr. Romfördraget 1957.); EUR-Lex (tidig. Celex ingår); EU-institutionernas bibl. EUlib

EU består av följande 28 länder, EU28, med landkoderna angivna inom parentes:

Belgien (BE), Bulgarien (BG), Cypern (CY), Danmark (DK), Estland (EE), Finland (FI), Frankrike (FR), Grekland (EL), Irland (IE), Italien (IT), Kroatien (HR), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg, (LU), Malta (MT), Nederländerna (NL), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slovakien (SK), Slovenien (SI), Spanien (ES), Storbritannien (GB)*, Sverige (SE) medlem sedan 1995, Tjeckien (CZ), Tyskland (DE), Ungern (HU) och Österrike (AT) [* I en folkomröstning i Storbritannien 23 juni 2016 röstade britterna för utträde ur EU (det så kallade Brexit). Utträdet sker 29 mars 2019.]

EU-kommissionens representation i Sverige EU-kommissionen i Sverige; EU-domstolen EUD

Handelsavtal mellan EU och: Kanada CETA; Mexico (i princip) FTAEUMexico; Japan EU-Japan EPA

EFTA European Free Trade Association (Sverige medlem från starten 1960 till sitt EU-inträde 1995.)

EFTA-länderna är: Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. EFTA-domstolen eftacourt

EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) (Sverige ingår sedan starten 1994, dvs. redan innan EU-inträdet 1995.)

(EES består av EU-länderna och tre av EFTA-länderna - Island, Liechtenstein och Norge.)

EES (EEA)/relationer med EU European Economic Area (EEA)/Relations with the EU

Särskilt om Schweiz (och Liechtenstein): Schweiz är varken EU-medlem eller deltagare i EES. Sedan 1 juni 2002 omfattas dock även Schweiz av förordningen om social trygghet (EEG) nr 1408/71, numera förordningen (EG) nr 883/2004 om samordningen av de sociala trygghetssystemen, som därmed omfattar samtliga EFTA-länder och EU-länderna (men med vissa begränsningar avseende Schweiz-Liechtenstein).

Schengensamarbetet (Ursprungligt avtal 14 juni 1985. ”Schengen” omfattar samtliga EFTA-länder och 22 EU-länder, Sverige skrev på avtalet 9 december 1996 och tillämpar det sedan 25 mars 2001.)

COE Europarådet (OBS! Icke att förväxlas med Europeiska rådet (EU-toppmötet) eller EU:s råd.)

Sverige medlem i Europarådet sedan starten 1949; Europadomstolen ECHR

 

OECD, Förenta Nationerna och Världshandelsorganisationen

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Sverige medlem sedan starten 1961.); OECD iLibrary iLib

FN Förenta Nationerna (Sverige medlem sedan 1946 - Sverige var dock inte en av grundarnationerna 1945.)

Internationella valutafonden IMF och Världsbanken WB [Bretton Woods-institutionerna (eller Bretton Woods-tvillingarna) - lyder under ECOSOC, FN:s ekonomiska och sociala råd, inte under generalförsamlingen.]

International Labour Organization ILO [FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor (Grundat 1919; Sverige medlem av ILO sedan 1920, genom sin anslutning till Nationernas Förbund (NF) - en föregångare till FN.]

WTO Världshandelsorganisationen [Säte i Genève; Sverige medlem sedan starten 1995 (och även EU i sig är en av medlemmarna i WTO).]

 

Vissa internationella frihandelsavtal etc.

BRICS [Grupperingen BRIC bildades 2009. BRICS består av Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och (sedan 24 december 2010) Sydafrika (BRICS omfattar mer än 40 procent av jordens befolkning).]

CPATPP Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership eller TPP-11. [Klicka vidare på Trade and investment och - under Australia’s Free Trade Agreements (FTAs) - på TPP-11.]

TPP-11 omfattar Australien, Brunei, Chile, Japan, Kanada, Malaysia, Mexico, Nya Zeeland, Peru, Singapore och Vietnam.

APEC The Asia-Pacific Economic Cooperation (21 Member Economies)

USTR United States-Mexico-Canada Agreement (tid. NAFTA) etc. [Klicka vidare på Trade Agreements/Free Trade A:s.]

 

Kongressbiblioteket i USA: Library of Congress LOC. Storbritanniens nationalbibliotek: British Library BL.