Pedagogiskt Forum Skatt - PFS

 

 

Titlar översikt (Titlar översikt)

· Indirekta skatter (Indirekta skatter) [Se under särskild rubrik nedan: länkar till EU-rättsakter på detta område.]

· Skatterätt i allmänhet (Skatterätt i allmänhet)

· Mer än bara skatt (Mer än bara skatt)

 

Sedan 2015 publicerar jag mina böcker hos Melker Förlag. Samtliga titlar publiceras som e-böcker och vissa även i tryckt form. Böckerna finns på nätet hos e-bokhandlare, t.ex. Adlibris, Bokon, Bokus, CDON.COM och Dito samt hos Karnov Group. Jämför e-bokhandlarnas priser på Bokfynd. Böckerna på engelska finns även hos Amazon.

 

Böckerna ingår i en tredelad serie efter färgerna blått, grönt och rött, där:

- blå innehåller böcker med fokus på indirekta skatter, såsom mervärdesskatt (moms);

- grön innehåller böcker i ämnet skatterätt i allmänhet, dvs. moms, inkomstskatt och arbetsgivaravgifter etc. samt regler om skatteförfarandet m.m.; och

- röd innehåller böcker om mer än bara skatt, dvs. böcker i andra ämnen än skatterätt samt böcker som i och för sig berör

skatterätt men från ett allmängiltigt perspektiv, t.ex. utifrån ämnet fiscal sociology.

[I sistnämnda hänseende finns också ett s.k. paper i open access på denna hemsida som introducerar

boken om en ny gren i ämnet fiscal sociology, Paper on The Making of Tax Laws.]

 

Böckerna kan tillhöra en eller flera av följande kategorier – vilka under Titlar översikt anges inom [  ]:

· Lärobok (1) – i denna kategori ingår bl.a. böcker baserade på IMPAKT-konceptet*

· Handbok (2)

· Förfarande och/eller formellt (3)

· Forskning (4)

· In English (5) – betecknar enbart att boken är på engelska

             I fet kursiv stil anges den kategori som respektive bok i första hand avser.

             *IMPAKT-konceptet: se PFS Utbildning Skatt.

 

Under Titlar översikt (Titlar översikt) anges om en viss bok finns i ny upplaga. Baksidestexter till respektive bok återfinns under Indirekta skatter, Skatterätt i allmänhet och Mer än bara skatt.

 

EU-rättsakter avseende indirekta skatter

 

Mervärdesskattedirektivet: Direktiv/2006/112/EG

The VAT Directive: Directive 2006/112/EC

Tillämpningsförordningen: Förordning (EU) nr 282/2011

- Ändring i Tillämpningsförordningen: Förordning (EU) nr 9672012

- Ändring i Tillämpningsförordningen: Förordning (EU) nr 1042/2013

The Implementation Regulation: Regulation (EU) No 282/2011

- Amendment of the Implementation Regulation: Regulation (EU) No 967/2012

- Amendment of the Implementation Regulation: Regulation (EU) No 1042/2013

Punktskattedirektivet: Direktiv 2018/118/EG

The Excise Duty Directive: Directive 2018/118/EC

Unionstullkodexen: Förordning (EU) nr 952/2013

The Union Customs Code: Regulation (EU) No 952/ 2013