Böcker av Björn Forssén

 

Under åren 1993-2014 utgavs böcker i främst skatterätt och från och med 2015 sker utgivningen i första hand i form

av e-böcker:

· Böcker 1993-2014: Böcker

· Titlar översikt 2015-: PFS Eböcker.

E-böckerna ges ut på Melker Förlag och säljs av flera e-bokhandlare, dvs. på nätet. Jag har även skrivit i handböcker utgivna av internationella organisationer - se t.ex. VAT in Europe (Nexia International). Även bibliotek utomlands har vissa av mina böcker.

 

Avhandlingar där Björn Forsséns avhandlingar, böcker eller artiklar nämns: AvhRefBF

 

Här finner Du böcker i fulltext i open access

 

Mina båda avhandlingar 2011-12-15 (licentiatavhandlingen) och 2013-04-26 (doktorsavhandlingen)

 

· Björn Forsséns licentiatavhandling (2011-12-15): AvhandlingLicentiatBF. För info om licentiatavhandlingen i tryckt upplaga: se Jure Förlag.

Skattskyldighet för mervärdesskatt – en analys av 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen 

Utgåva 1 (364 sidor). Licentiatavhandling (Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete). Företagare eller konsument? Huvudfrågan i denna bok gäller om huvudregeln i mervärdesskattelagen (1994:200) för bestämningen av vem som är skattesubjekt - företagare - är EU-konform

Förlag: Jure Förlag AB. Stockholm september 2011. ISBN 978-91-7223-463-5

[Anm.: Lagändring som berör huvudfrågan i boken, kopplingen av 4 kap. 1 § 1 mervärdesskattelagen (1994:200) till 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) upphävdes den 1 juli 2013 genom SFS 2013:368.]

 

· Björn Forsséns doktorsavhandling (2013-04-26): AvhandlingDoktorBF , finns även i databasen DiVA på www.oru.se. För senare upplagor av doktorsavhandlingen: se PFS Eböcker.

Skatt– och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier 

Utgåva 1 (302 sidor). Doktorsavhandling (Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete). Företagare eller konsument? Huvudfrågan i denna bok gäller om den särskilda bestämmelsen i mervärdesskattelagen (1994:200) om skattskyldighet för delägare i enkla bolag och partrederier och om möjligheten för delägarna att utse en representant (för att sköta uppbörden av moms i bolagets eller rederiets verksamhet) är EU-konform.

Publications in the series Örebro Studies in Law [Open Access i DiVA (www.oru.se/bibliotek)]. April 2013. ISBN 978-91-7668-916-5

[Anm.: I Svenskt Näringslivs Momsrapport i mars 2015 hänvisas, i not 104 på s. 35, helt och hållet till Björn Forsséns doktorsavhandling ”För en problematisering av moms för enkla bolag och partsrederi” - se 2015 mars SNL Momsrapport.]

 

Böcker som utgjorde ett förstadium till de båda nämnda avhandlingarna:

 

· Momspärm2007sv

EG-rättslig analys av hänvisningen till inkomstskattens näringsverksamhetsbegrepp för bestämning av begreppet yrkesmässig

verksamhet i mervärdesskattelagen 

Utgåva 1 (294 sidor). En genomgång av kopplingarna från mervärdesskattelagen till inkomstskattelagen, för bestämningen av vissa

momsbegrepp såsom yrkesmässighet och verksamhet och hur de håller EG-rättligt sett.

Stockholm februari 2007

Förlag: Stiftelsen institutet för vidareutbildning av jurister, samhällsvetare och ekonomer, VJS. Stockholm

februari 2007. ISBN 978-91-7199-120-1

 

· Momspärm2007eng

EC law analysis of the reference in the Swedish VAT act to the concept näringsverksamhet (business activity) in the Swedish income

tax act for the purpose of determining the concept yrkesmässig verksamhet (taxable person) in the Swedish VAT act 

Edition 1 (329 pages). A review of the connections from the Swedish VAT act to the Swedish income tax act, for the determination of

certain VAT concepts such as taxable person (Sw., yrkesmässig verksamhet) and activity (Sw., verksamhet) and their EC conformity.

Stockholm February 2007.

Publisher: The foundation VJS. Stockholm February 2007. ISBN 978-91-7199-121-8

 

· Momspärm2008sv

EG-rättskonformitet mellan vissa begrepp i ML och den nationella svenska inkomstskatterätten 

Utgåva 1 (247 sidor). En EG-rättsliga analys av framför allt kopplingen från mervärdesskattelagen till  inkomstskattelagen för

bestämningen av skattesubjektet. Stockholm december 2008

Förlag: Stiftelsen institutet för vidareutbildning av jurister, samhällsvetare och ekonomer, VJS. Stockholm december 2008.

ISBN 978-91-977553-0-6

 

· Momspärm 2009eng (utgiven först här 2016-04-21)

EC law conformity between certain concepts in the ML (i.e. the Swedish value added tax act) and the national Swedish income tax law

[Translation in January 2009 of the Swedish language version of 2008 of this book, edited first on the 21st of April 2016 (e-book)]

Publisher: Björn Forssén. ISBN 978-91-977553-1-3

 

Föredrag m.m.

 

Föredrag av Björn Forssén på Svensk Juriststämma 2001-11-14 (Stockholmsmässan i Älvsjö), Moms och omsättningsbegreppet.

Karusellen hos skatte- och ekobrottsmyndigheten (SKM och EBM). Arrangör VJS: 01114SvJurStBF

Björn Forsséns examensarbete om företrädaransvar: 1985 vt Björn Forssén 20p Göteborgs un

Björn Forsséns förslag till ämnen för uppsatser: 151202 Exempel på uppsatsämnen. Uppdaterad 2019-04-03.

 

Uppsatser (i fulltext) vid universitet (un) och högskolor (hö) där Björn Forssén, dennes böcker eller artiklar nämns

 

2018 ht Filippa Ståhlnacke 15hp Lunds un; 2018 ht André Branéus 30hp Lunds un ; 2017 ht 2018 vt Jasmina Sehic 30hp Linköpings un ; 2016 vt Maria Petersén 30hp Lunds un ; 2016 vt Jansson M Sylvan A 15hp Linköpings un ; 2015 vt Manuela Vulic MaUpps Jönköping hö ; 2015 vt Sarah Ottosson 30hp Lunds un ; 2015 ht Fredrika Karlsson 15hp Lunds un ; 2014 vt Amanda Nyström Dupps Karlstads un ; 2013 vt Moa Walther MaUpps Karlstads un ; 2013 vt Kalle Gillgren 30hp Lunds un ; 2012 ht Emil Tiberg 30hp Örebro un ; 2011 ht Albina Petrosyan KandUpps Lunds un ; 2010 vt Per Torkkeli exarb Luleå teun ; 2010 vt Andersson H mfl exarb Kristianstad hö ; 2009 ht Johanna Persson 30hp Lunds un ; 2009 vt Olga Johansson 30hp Lunds un ; 2008 vt Anna Petersson KandUpps Lunds un ; 2008 vt Karolin Karlsson 30p Lunds un ; 2008 ht Johanna Haraldsson 30hp Lunds un ; 2008 ht Josefin Boström 30p Umeå un ; 2007 ht Mehnert K Nalbin E MaUpps Jönköping hö ; 2007 ht Karin Gerdtsson 30p Lunds un ; 2007 vt Andersson R Frishammar D Cupps Luleå teun ; 2007 ht Arvidsson A mfl Cupps Karlstads un ; 2006 ht Axelsson D Ingemarsson J MaUpps Jönköping hö ; 2004 ht Per Karlsson 10pD Uppsala un ; 2004 vt Per Karlsson 10pC Uppsala un ; 2004 vt ht Fredrik Green 20p Lunds un ; 2003 vt Jessica Lindén 20p Lunds un ; 2003 vt Fredrik Frånberg 20p Lunds un ; 2002 vt Aleksandra Nattlund 20p Lunds un ; 2002 vt Madlen Espenkrona 20p Lunds un ; 2002 ht Marie Jeppsson 20p Lunds un ; 2001 ht Johan Wänersjö 20p Lunds un ; 2001 vt Erika Schoultz 20p Lunds un ; 2001 vt Therése Lassen 20p Lunds un ; 2000 vt Urban Nordenadler 10p Lunds un ; 1998 vt Marie Nilsson 20p Lunds un