Artiklar om skatt m.m. av Björn Forssén

(M=moms; I=inkomstskatt; F=förmögenhetsskatt; =Rättssäkerhet; Civ=Civilrätt)

 

Balans (utges av Föreningen Auktoriserade Revisorer) – Bal [fr.o.m. 2017 äv. public. enl. datum nedan på www.tidningenbalans.se]

Bal 2019, Fördj.bil. 2 s. 18-21 (2019-05-14) Aspekter på företrädaransvaret med utgångspunkt i tidigare artiklar i Balans ()

Bal 2019, Fördj.bil. 2 s. 13-17 (2019-04-29) Skattebrott och bokföringsbrott När det gäller hobbyverksamheter samt vilande aktiebolag som innehåller ägares bostadsfastighet (I)

Bal 2019, Fördj.bil. 1 s. 28-31 (2019-03-04) Momsfråga om byggnadsentreprenader i samband med byggnadsentreprenör i konkurs (M)

Bal 2019, Fördj.bil. 1 s. 10-16 (2019-03-27) Luckor och andra brister i mervärdesskattelagen på fastighetsområdet (M)

Bal 2018, Fördj.bil. 4 s. 3-5 (2018-11-06) Förvaltningsrätten baserar beslut på förväntad utgång i företrädaransvarsärende hur rättssäkert är det? ()

Bal 2018, Fördj.bil. 3 s. 17-19 (2018-08-20) Lucka i tullagen öppnar för ej avsett momsavdrag på grund av två olika bestämningar av vem som är beskattningsbar person (M)

Bal 2018, Fördj.bil. 3 s. 3-5 (2018-06-12) Befrielse från skatt – en nåd att stilla bedja om hos Skatteverkets huvudkontor och Regeringen eller rättspröva hos HFD (/M m.m.)

Bal 2018, Fördj.bil. 2 s. 18-19 (2018-04-27) Godtrosförvärv av ingående moms vid inköp från beskattningsbara personer med låg omsättning (M)

Bal 2018, Fördj.bil. 1 s. 11-13 (2018-01-16) Näringsförbud kanske inte alltid helt hopplöst (Rä/M)

Bal 2018, Fördj.bil. 1 s. 3-10 (2018-01-18) Konkurrensfördelar med varuomsättningar efter momsfria omsättningar av varor i vissa lager och av finansiella tjänster (M)

Bal 2017, Fördj.bil. 5 s. 20-23 (2017-11-26) Styrelseproffs med flera och F-skatten faran med utveckling av en faktisk gällande rätt vid sidan av gällande rätt i en egentlig mening (I)

Bal 2017, Fördj.bil. 5 s. 8-13 (2017-10-18) – Boxmodell för en enhetlig kapital- och fastighetsbeskattning: Yes box – alright? (I)

Bal 2017, Fördj.bil. 4 s. 15-19 (2017-09-01) – Europatrappan – en normhierarkisk bild vid regelkonkurrens mellan svenska nationella och europarättsliga regler med skatterättsexempel (M)

Bal 6-7 2000, s. 34-41 – Personalvård, går utvecklingen mot en vidare avdragsrätt på momsområdet än på inkomstskatteområdet? (M/I)

 

TIDSKRIFT UTGIVEN AV JURIDISKA FÖRENINGEN I FINLAND (www.jff.fi/jft) – JFT

JFT 1 2019, s. 61-70 – Om rättsliga figurer som inte utgör rättssubjekt – den finska och svenska mervärdesskattelagen i förhållande till EU-rätten (M)

JFT 5 2018, s. 307-328 – Juridisk semiotik och tecken på skattebrott i den artistiska miljön (M)

 

Dagens Juridik (utges av Blendow Publishing AB; www.dagensjuridik.se)

DJ 20190626, ”Traditionens makt inom skatterättsforskningen hämmar utvecklingen av EU” ()

DJ 20190523, ”Det räcker inte med den s.k. sociala pelaren det behövs en EU-skatt för att stoppa tiggeriet” ()

DJ 20190503, ”Upphovsrättslagen från 1961 kunde inte förutse internet EU-direktivet nödvändigt” (Civ)

DJ 20190326, ”Förhållandet mellan försvårande av skattekontroll och bokföringsbrott här krävs det forskning” ()

DJ 20190311, ”Inrätta specialdomstolar för skattebrottmål en fråga om rättssäkerhet och processekonomi” ()

DJ 20190219, ”Ekobrottsmyndigheten vs. Advokaterna = Korporativismen vs. Liberalismen” ()

 

Örebronyheter (www.orebronyheter.com): Universitetet/Ekonomi ÖN

ÖN 20190420, ”Alumn från Örebro universitet bryter ny mark för momsforskningen i Sverige och Finland i förhållande till EU-rätten” (M)

ÖN 20130408, ”Momslagar i behov av reformering” (M)

 

Svensk Skattetidning (utges av Norstedts Juridik Karnov Group; www.nj.se) – SST

SST 10 2018, s. 646-658 – Kulturproduktion i enkla bolag och tillämpliga momssatser samt momssituationen för bolag som producerar artistframträdanden (M)

SST 5 2017, s. 309-320 – Vissa momsfrågor avseende fastighetsområdet (M)

SST 2 2017, s. 95-106 – Bitcoins och mervärdesskatt (M)

SST 1 2017, s. 15-25 – Bemanningsföretagens momsstatus inom vård och omsorg (M)

SST 6-7 2008, s. 450-460 – TVL – sämre för rättssäkerheten än FRA-lagen? ()

SST 8 2007, s. 538-557 – Momsens verksamhetsbegrepp i dåtid, nutid och framtid (M)

SST 4 2007, s. 195-206 – Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn – skapar den flera momsproblem än den löser? (M)

SST 5 2006, s. 375-377 – Gamla momsfrågor som nya – intygsmoms då (M) korrigeringsmoms nu

SST 2 2005, s. 118-133 – EG-förordning om tillämpning av sjätte momsdirektivet (M)

 

Ny Juridik (utges av VJS; www.vjs.se) – NJ

NJ 3 2008, s. 126-140 – TVL – sämre för rättssäkerheten än FRA-lagen? ()

NJ 1 2007, s.46-60 – Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn – skapar flera momsproblem än den åtgärdar? (M)

NJ 2 2006, s. 19-25 – Revisionsplikten för små företag – börda eller komplement till brist på småföretagarpolitik?

NJ 1 2005, s. 66-85 – EG-förordning om tillämpning av sjätte momsdirektivet (M)

NJ 4 2000, s. 69-83 – Momsfritt i EU, moms i Sverige? (M)

NJ 4 1996, s. 74-103 – Tio frågor om moms: angående 1995 och 1996 års regeländringar samt om konkursförvaltararvode, skattetillägg och förslaget om ändringar avseende kultur, utbildning och idrott (M)

NJ 4 1995, s. 118-131 – CE-märke, strikt produktansvar och kvalitetssäkring (Civ)

NJ 1 1995, s. 25-48 – Mervärdesskatten och EU (M)

 

SkatteNytt (SkatteNytt Förlags AB; www.iustus.se) – SN

SN 3 2002, s. 123-130 – Momsavdrag vid viss momsfri omsättning (igen) samt för nyemissionskostnader (M)

SN 1-2 2001, s. 45-47 – Avdragsrätt för ingående moms trots koppling till viss skattefri omsättning? (M)

SN 5 2000, s. 284 – RSV:s promemorior – replik på inlägg angående mina artiklar om skattetillägg och avdragsrätts inträde i SN 1996 (s. 471-474) och i SN 1999 (s. 258-268) (M)

SN 5 1999, s. 258-268 – Avgör inköpsfakturas utseende alltid rätten till avdrag för moms? (M)

SN 1998 12, 863-864 – Förmögenhetsskatten och lagrådet, replik från Björn Forssén (F)

SN 12 1998, s. 848-854 – Momsavdrag på inköp av ”hemdatorer” (M)

SN 7-8 1998, s. 509-517 – Förmögenhetsskatten och lagrådet (F)

SN 3 1998, s. 145-146 – Framställare av periodisk publikation (M)

SN 12 1997, s. 772-773 – Begränsar bidrag rätten till momsavdrag? (M)

SN 10 1997, s. 622-625 – Korrigeringsregler: ändrad användning av investeringsvara genom lagändring samt tillämpningsfråga på fastighetsområdet (M)

SN 7-8 1997, s. 467-468 – Två frågor: fördelningsnyckel vid förskott samt royalty i dödsbo (M)

SN 4 1997, s. 202-203 – Överlåtelse av anläggningstillgångar: 3 kap. 25 § ML, hinder för tillämpning av 3 kap. 24 § ML? (M)

SN 1-2 1997, s. 55-57 – En ”gammal” och en ”ny” regel: avser stadigvarande bostad lägenheter som inte utgör hotell samt undantag från skatteplikt vid varuleverans till annat EG-land enbart förbehållet säljare med momsregistrering i Sverige? (M)

SN 12 1996, s. 746-747 – Deklarantens rätt att få en klar rättsfråga prövad (M)

SN 11 1996, s. 682-683 – Förlustavdrag taxeringsåret 1991, möjligheterna till omprövning senast 1996-12-31 (I)

SN 9 1996, s. 533-541 – Moms – ”gamla” och ”nya” regler (M)

SN 7-8 1996, s. 471-475 – Mervärdesskatt och skattetillägg (M)

SN 4 1996, s. 202-203 – Utländska byggmästare i Sverige, efter den 1 januari 1996 (M)

SN 9 1995, s. 533-536 – Utländska byggmästare i Sverige, efter den 1 januari 1995 (M)

 

Redovisningskonsulten (utges av Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) RK [– tidskriften benämns numera Konsulten]

RK 1 1999, s. 24-25 – Lär Dig hantera momsen via Internet (M); RK 3-4 1996, s. 42-47 – När kan momsavdrag utnyttjas och när blir det skattetillägg? (M); RK 7-8 1995, s. 28-29 – De nya momsreglerna för begagnade bilhandeln (M); RK 6 1995, s. 26-35 – Nya aktuella förslag på momsområdet (M); RK 2 1995, s. 26-30 – De nya momsreglerna efter årsskiftet 1994/95, Sveriges EU-medlemskap (M)