Skatteartiklar av Björn Forssén

(M=moms; I=inkomstskatt; F=förmögenhetsskatt; =Rättssäkerhet)

 

Balans (utges av Föreningen Auktoriserade Revisorer; www.far.se) – Bal

Bal 2018 Fördjupbil4, Fördjupningsbilaga 4 s. 1-3 (public www.tidningenbalans.se 2018-11-06) Förvaltningsrätten baserar beslut på förväntad utgång i företrädaransvarsärende hur rättssäkert är det? ()

Bal 2018 Fördjupbil3x, Fördjupningsbilaga 3 s. 17-19 (public. www.tidningenbalans.se 2018-08-20) Lucka i tullagen öppnar för ej avsett momsavdrag på grund av två olika bestämningar av vem som är beskattningsbar person (M)

Bal 2018 Fördjupbil3, Fördjupningsbilaga 3 s. 3-5 (public. www.tidningenbalans.se 2018-06-12) Befrielse från skatt – en nåd att stilla bedja om hos Skatteverkets huvudkontor och Regeringen eller rättspröva hos HFD (/M m.m.)

Bal 2018 Fördjupbil2, Fördjupningsbilaga 2 s. 18-19 (public. www.tidningenbalans.se 2018-04-27) Godtrosförvärv av ingående moms vid inköp från beskattningsbara personer med låg omsättning (M)

Bal 2018 Fördjupbil1, Fördjupningsbilaga 1 s. 11-13 (public. www.tidningenbalans.se 2018-01-16) Näringsförbud kanske inte alltid helt hopplöst (Rä/M)

Bal 2018 Fördjupbil1x, Fördjupningsbilaga 1 s. 3-10 (public. www.tidningenbalans.se 2018-01-18) Konkurrensfördelar med varuomsättningar efter momsfria omsättningar av varor i vissa lager och av finansiella tjänster (M)

Bal 2017 Fördjupbil5x, Fördjupningsbilaga 5 s. 20-23 (public. www.tidningenbalans.se 2017-11-26) Styrelseproffs med flera och F-skatten faran med utveckling av en faktisk gällande rätt vid sidan av gällande rätt i en egentlig mening (I)

Bal 2017 Fördjupbil5, Fördjupningsbilaga 5 s. 8-13 (public. www.tidningenbalans.se 2017-10-18) – Boxmodell för en enhetlig kapital- och fastighetsbeskattning: Yes box – alright? (I)

Bal 2017 Fördjupbil4, Fördjupningsbilaga 4 s. 15-19 (public. www.tidningenbalans.se 2017-09-01) – Europatrappan – en normhierarkisk bild vid regelkonkurrens mellan svenska nationella och europarättsliga regler med skatterättsexempel (M)

Bal 6-7 2000, s. 34-41 – Personalvård, går utvecklingen mot en vidare avdragsrätt på momsområdet än på inkomstskatteområdet? (M/I)

 

TIDSKRIFT UTGIVEN AV JURIDISKA FÖRENINGEN I FINLAND (www.jff.fi/jft) – JFT

JFT 5 2018, s. 307-328 – Juridisk semiotik och tecken på skattebrott i den artistiska miljön (M)

 

Svensk Skattetidning (utges av Norstedts Juridik Karnov Group; www.nj.se) – SST

SST 5 2017, s. 309-320 – Vissa momsfrågor avseende fastighetsområdet (M)

SST 2 2017, s. 95-106 – Bitcoins och mervärdesskatt (M)

SST 1 2017, s. 15-25 – Bemanningsföretagens momsstatus inom vård och omsorg (M)

SST 6-7 2008, s. 450-460 – TVL – sämre för rättssäkerheten än FRA-lagen? ()

SST 8 2007, s. 538-557 – Momsens verksamhetsbegrepp i dåtid, nutid och framtid (M)

SST 4 2007, s. 195-206 – Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn – skapar den flera momsproblem än den löser? (M)

SST 5 2006, s. 375-377 – Gamla momsfrågor som nya – intygsmoms då (M) korrigeringsmoms nu

SST 2 2005, s. 118-133 – EG-förordning om tillämpning av sjätte momsdirektivet (M)

 

Ny Juridik (utges av VJS; www.vjs.se) – NJ

NJ 3 2008, s. 126-140 – TVL – sämre för rättssäkerheten än FRA-lagen? ()

NJ 1 2007, s.46-60 – Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn – skapar flera momsproblem än den åtgärdar? (M)

NJ 2 2006, s. 19-25 – Revisionsplikten för små företag – börda eller komplement till brist på småföretagarpolitik?

NJ 1 2005, s. 66-85 – EG-förordning om tillämpning av sjätte momsdirektivet (M)

NJ 4 2000, s. 69-83 – Momsfritt i EU, moms i Sverige? (M)

NJ 4 1996, s. 74-103 – Tio frågor om moms: angående 1995 och 1996 års regeländringar samt om konkursförvaltararvode, skattetillägg och förslaget om ändringar avseende kultur, utbildning och idrott (M)

NJ 1 1995, s. 25-48 – Mervärdesskatten och EU (M)

 

SkatteNytt (SkatteNytt Förlags AB; www.iustus.se) – SN

SN 3 2002, s. 123-130 – Momsavdrag vid viss momsfri omsättning (igen) samt för nyemissionskostnader (M)

SN 1-2 2001, s. 45-47 – Avdragsrätt för ingående moms trots koppling till viss skattefri omsättning? (M)

SN 5 2000, s. 284 – RSV:s promemorior – replik på inlägg angående mina artiklar om skattetillägg och avdragsrätts inträde i SN 1996 (s. 471-474) och i SN 1999 (s. 258-268) (M)

SN 5 1999, s. 258-268 – Avgör inköpsfakturas utseende alltid rätten till avdrag för moms? (M)

SN 1998 12, 863-864 – Förmögenhetsskatten och lagrådet, replik från Björn Forssén (F)

SN 12 1998, s. 848-854 – Momsavdrag på inköp av ”hemdatorer” (M)

SN 7-8 1998, s. 509-517 – Förmögenhetsskatten och lagrådet (F)

SN 3 1998, s. 145-146 – Framställare av periodisk publikation (M)

SN 12 1997, s. 772-773 – Begränsar bidrag rätten till momsavdrag? (M)

SN 10 1997, s. 622-625 – Korrigeringsregler: ändrad användning av investeringsvara genom lagändring samt tillämpningsfråga på fastighetsområdet (M)

SN 7-8 1997, s. 467-468 – Två frågor: fördelningsnyckel vid förskott samt royalty i dödsbo (M)

SN 4 1997, s. 202-203 – Överlåtelse av anläggningstillgångar: 3 kap. 25 § ML, hinder för tillämpning av 3 kap. 24 § ML? (M)

SN 1-2 1997, s. 55-57 – En ”gammal” och en ”ny” regel: avser stadigvarande bostad lägenheter som inte utgör hotell samt undantag från skatteplikt vid varuleverans till annat EG-land enbart förbehållet säljare med momsregistrering i Sverige? (M)

SN 12 1996, s. 746-747 – Deklarantens rätt att få en klar rättsfråga prövad (M)

SN 11 1996, s. 682-683 – Förlustavdrag taxeringsåret 1991, möjligheterna till omprövning senast 1996-12-31 (I)

SN 9 1996, s. 533-541 – Några frågor avseende ”gamla” och ”nya” regler (M)

Konkursbos fordran på moms avseende förvaltararvode fakturerat efter avslut

Uttagsbeskattning av tjänster, förutsättning för (SFS 1994:1798)

Konstnärer, beloppsgränsen 300.000 kr, tillämpning (SFS 1995:700)

Resetjänster (SFS 1995:700): alltid generell momssats samt valfrihet mellan marginalmoms och allmänna regler när resenären är en kommun?

Kvalificerat undantag uthyrning skepp, omfattning och tillämpning (SFS 1995:1286)

SN 7-8 1996, s. 471-475 – Skattetillägg, frågor om (M)

vid bristande dokumentation

vid sen momsregistrering

SN 4 1996, s. 202-203 – Utländska byggmästare i Sverige, efter den 1 januari 1996 (M)

SN 9 1995, s. 533-536 – Utländska byggmästare i Sverige, efter den 1 januari 1995 (M)

 

Redovisningskonsulten (utges av Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) RK [– tidskriften benämns numera Konsulten]

RK 1 1999, s. 24-25 – Lär Dig hantera momsen via Internet (M)

RK 3-4 1996, s. 42-47 – När kan momsavdrag utnyttjas och när blir det skattetillägg? (M)

RK 7-8 1995, s. 28-29 – De nya momsreglerna för begagnade bilhandeln (M)

RK 6 1995, s. 26-35 – Nya aktuella förslag på momsområdet (M)

RK 2 1995, s. 26-30 – De nya momsreglerna efter årsskiftet 1994/95, Sveriges EU-medlemskap (M)